NAJAVA RAZPISOV

Razpis Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki naj bi bil objavljen v juniju 2020, bo omogočal kombinacijo nepovratnih sredstev in ugodnega posojila z garancijo za lažje zavarovanje posojila. Na razpis se bodo lahko prijavile pravne osebe (d.o.o., d.n.o.), samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki bodo po velikosti mikro ali majhna podjetja (do 50 zaposlenih). Lokacija naložbe se bo morala nahajati na podeželju, v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev, razen za kmetijo (kjer je končni prejemnik nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Upravičeni stroški bodo verjetno stroški gradnje ali obnove nepremičnin, nakup opreme in naprav, potrebnih za izvajanje nekmetijskih dejavnosti na podeželju ter splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Upravičenec bo lahko dobil do največ 50% subvencijo od upravičenih stroškov investicije oziroma največ 200.000 EUR (pravilo de minimis). Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

 • dodajanje vrednosti lesu;
 • lokalna samooskrba;
 • turizem;
 • ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • socialno varstvo;
 • ravnanje z organskimi odpadki;
 • pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so lesna masa, gnoj, voda, veter ali sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv.

 

Predvidoma v avgustu 2020 naj bi bil ponovno objavljen razpis Naložb v pred-industrijsko predelavo lesa (žagarski obrati). Podpora bo namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

Majhen obseg predelave lesa pomeni:

 • do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
 • do 2.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 6.000 nasutih m3 oziroma predelava 2.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
 • do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.

Na razpis se bodo lahko prijavile gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, izpolnjevati pa morajo pogoje za mikro ali malo podjetje. Upravičeni bodo stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa in splošni stroški (do 10% upravičenih stroškov naložbe). Stopnja sofinanciranja bo znašala 40% od upravičenih stroškov naložbe, upravičenec pa lahko v celotnem programskem obdobju pridobi največ 500.000 EUR nepovratnih sredstev. Upravičeni bodo stroški, ki bodo nastali po oddaji vloge na razpis.

Comments are closed.