NAJAVA RAZPISOV

V začetku leta 2020 naj bi bil ponovno objavljen produkt P7 – Mikrokrediti. Na razpis bodo lahko kandidirala mikro in mala podjetja (do 50 zaposlenih), ki poslujejo vsaj 6 mesecev in imajo najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas na dan oddaje vloge. Najnižji znesek kredita bo najbrž znašal 5.000 EUR, največ pa bo lahko vlagatelj zaprosil za 25.000 EUR ugodnega posojila. Pri zadnjem razpisu iz tega naslova je lahko upravičenec pridobil tri kredite, kar pomeni, da je lahko podjetje kandidiralo na posojilo v višini največ 75.000 EUR. Odplačilna doba je znašala največ 60 mesecev, obrestna mera pa je bila izredno ugodna (37,5% od 6M EURIBOR + 0,8%). Stroški odobritve in vodenja kredita se niso zaračunali. Upravičeni stroški so bili nakup nove opreme ter obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitev, plače, …). Gre za neposredna sredstva Sklada (ni potrebnega dogovora z banko), za zavarovanje kredita pa je bilo potrebno zagotoviti le pet menic podjetja. Podobni pogoji bodo verjetno tudi pri novem razpisu.

 

Razpis Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki naj bi bil objavljen v marcu 2020, bo omogočal kombinacijo nepovratnih sredstev in ugodnega posojila z garancijo za lažje zavarovanje posojila. Na razpis se bodo lahko prijavile pravne osebe (d.o.o., d.n.o.), samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki bodo po velikosti mikro ali majhna podjetja (do 50 zaposlenih). Lokacija naložbe se bo morala nahajati na podeželju, v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev, razen za kmetijo (kjer je končni prejemnik nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Upravičeni stroški bodo verjetno stroški gradnje ali obnove nepremičnin, nakup opreme in naprav, potrebnih za izvajanje nekmetijskih dejavnosti na podeželju ter splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Upravičenec bo lahko dobil do največ 50% subvencijo od upravičenih stroškov investicije oziroma največ 200.000 EUR (pravilo de minimis). Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

  • dodajanje vrednosti lesu;
  • lokalna samooskrba;
  • turizem;
  • ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
  • socialno varstvo;
  • ravnanje z organskimi odpadki;
  • pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so lesna masa, gnoj, voda, veter ali sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv.

Comments are closed.