NEPOVRATNA SREDSTVA za NASTANITVENE OBRATE ter RESTAVRACIJE in GOSTILNE

Na javni razpis za podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma in gostinstva za povečanje snovne in energetske učinkovitosti se lahko prijavijo podjetja iz celotne Vzhodne kohezijske regije, medtem ko so iz Zahodne Slovenije upravičene investicije zgolj v občinah Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava. Prijavitelj mora imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki mora biti ustanovljena najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis in tudi dejavnost se mora v objektu, ki je predmet investicije, dejansko izvajati najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Operacija mora biti zaključena najkasneje v roku dveh let od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 30.9.2022.

Operacija, ki je predmet prijave, mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:

 • celovita energetska obnova stavb,
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
 • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
 • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
 • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr.: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, …),
 • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr.: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, …).

Za objekt, ki je predmet investicije, mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji, z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.

Stroški so upravičeni od datuma oddaje vloge naprej. Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR (pravilo de minimis), pri čemer lahko podjetja iz Vzhodne Slovenije dobijo do 75% sofinanciranje upravičenih stroškov, podjetja iz Zahodne Slovenije pa do 70% sofinanciranje.

Za razpis sta predvidena še dva roka za oddajo vlog:

 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021

Comments are closed.