Nepovratna sredstva za žagarske obrate

Kupujete novo tehnološko opremo na področju primarne predelave lesa?

Podpora je namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

Majhen obseg predelave lesa pomeni:

  • do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
  • do 2.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
  • do 6.000 nasutih m3 oziroma predelava 2.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
  • do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
  • do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, izpolnjevati pa morajo pogoje za mikro ali malo podjetje. Upravičeni so stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa in splošni stroški (do 10% upravičenih stroškov naložbe). Stopnja sofinanciranja znaša 40% od upravičenih stroškov naložbe, upravičenec pa lahko v celotnem programskem obdobju pridobi največ 500.000 EUR nepovratnih sredstev. Upravičeni so stroški, ki nastanejo po oddaji vloge na razpis.

Razpisanih je 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev, skrajni rok za oddajo vloge pa je 30.09.2020. Upravičenec, ki je gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik, mora najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev zaposliti najmanj enega novega delavca na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo. Vlagatelj lahko investicijo zaključi do 30.06.2023.

Comments are closed.