Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Po pogojih razpisa je možno dobiti do 50% sofinanciranje upravičenih stroškov investicije (nepovratna sredstva) oziroma maksimalno 200.000 EUR (pravilo de minimis). Razpisanih je 15 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 5 mio EUR za s.p.-je, gospodarske družbe, zavode in zadruge ter 10 mio EUR za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Upravičeni so stroški, ki nastanejo po oddaji vloge na razpis, investicijo pa bo potrebno zaključiti najkasneje do 30.06.2023 (skrajni rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev). Naložba se mora izvajati v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev, razen če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, nanašati pa se mora na eno izmed upravičenih dejavnosti do sofinanciranja po tem razpisu. Na razpis lahko kandidirajo mikro in mala podjetja (do 50 zaposlenih).

Upravičeni stroški so:

  • stroški izgradnje ali vzdrževanja objektov,
  • stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje nove opreme, strojev in naprav, vključno z IKT ter
  • splošni stroški (stroški izdelave poslovnega načrta, priprave gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški nadzora pri gradnji, …).

Comments are closed.