Razpisi SID banke

Neposredno financiranje podjetij: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o., d.d. ali s.p.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena na podlagi delovni ur. Upravičene so naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ter stroški blaga, materiala, storitev in plač (obratna sredstva). Najnižji znesek kredita, ki ga lahko dobi podjetje, znaša 100.000 EUR, največ pa lahko podjetje kandidira na 7 mio EUR posojila. Doba kreditiranja je od 2 do 12 let, možen pa je tudi moratorij na odplačilo glavnice do polovice ročnosti kredita.

Financiranje naložb v gospodarstvu: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o. ali d.d.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena. Upravičene so naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, pri čemer so še posebej zaželeni razvojni projekti. Najvišji znesek kredita, ki ga lahko dobi podjetje, znaša 10 mio EUR, pri čemer je možno financiranje do 85% upravičenih stroškov (najmanj 15% mora imeti podjetje lastnih sredstev). Doba kreditiranja je od 6 do 20 let, možen pa je tudi moratorij na odplačilo glavnice do največ 5 let. Obrestna mera je odvisna od kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke (od 6-mesečni EURIBOR + 0,7% dalje). Poleg ugodne obrestne mere je prednost programa tudi enostavno zavarovanje posojila (primerna zavarovanja so zastava nepremičnine, opreme in strojev ter tudi zalog, terjatev in kapitalskega deleža v družbi) in to, da ni stroškov za odobritev in vodenje kredita. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Financiranje naložb v gozdno – lesno predelovalno verigo: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o. ali d.d.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena ter se ukvarjajo s proizvodnjo lesnih izdelkov. Namen kredita je izvedba naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva (izgradnja novega obrata ali tehnološka posodobitev obrata za predelavo lesa). Najnižji znesek kredita je 100.000 EUR, največ pa lahko podjetje dobi 5 mio EUR ugodnega posojila (možnost do 85% sofinanciranja upravičenih stroškov). Doba kreditiranja je od 6 do 12 let, možen pa je tudi moratorij na odplačilo glavnice do polovice ročnosti posojila. Obrestna mera je odvisna od kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke (od 6-mesečni EURIBOR + 0,7% dalje). Poleg ugodne obrestne mere je prednost programa tudi enostavno zavarovanje posojila (primerna zavarovanja so zastava nepremičnine, opreme in strojev ter tudi zalog, terjatev in kapitalskega deleža v družbi) in to, da ni stroškov za odobritev in vodenje kredita. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o. ali d.d.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena. Namen kredita je izvedba naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva s področja namestitvenih zmogljivosti, športne, zabaviščne in kulturne infrastrukture, žičnic, marin in turističnih letovišč. Najvišji znesek kredita, ki ga lahko dobi podjetje, znaša 20 mio EUR, pri čemer je možno financiranje do 85% upravičenih stroškov. Doba kreditiranja je od 6 do 30 let, možen pa je tudi moratorij na odplačilo glavnice do največ 5 let. Obrestna mera je odvisna od kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke (od 6-mesečni EURIBOR + 0,7% dalje). Poleg ugodne obrestne mere je prednost programa tudi enostavno zavarovanje posojila (primerna zavarovanja so zastava nepremičnin ali premičnin) in to, da ni stroškov za odobritev in vodenje kredita. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Financiranje MSP: Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o. ali d.d.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena. Upravičeni stroški so nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostor ter tudi obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitev, plače, …). Najnižji znesek kredita je 100.000 EUR, največ pa lahko podjetje dobi 5 mio EUR ugodnega posojila (možnost do 85% sofinanciranja upravičenih stroškov). Doba kreditiranja je od 3 do 10 let, možen pa je tudi moratorij na odplačilo glavnice do polovice ročnosti kredita. Obrestna mera je odvisna od kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke (od 6-mesečni EURIBOR + 0,7% dalje). Poleg ugodne obrestne mere je prednost programa tudi enostavno zavarovanje posojila (primerna zavarovanja so zastava nepremičnine, opreme in strojev ter tudi zalog, terjatev in kapitalskega deleža v družbi) in to, da ni stroškov za odobritev in vodenje kredita. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP: Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena ter imajo v zadnjem zaključenem poslovnem letu razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 in najmanj 0,125. Upravičeni stroški so nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostor (naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva). Najnižji znesek kredita je 100.000 EUR, največ pa lahko podjetje dobi 5 mio EUR ugodnega posojila (možnost do 85% sofinanciranja upravičenih stroškov). Doba kreditiranja je od 6 do 12 let, pri čemer mora podjetje koristiti tudi moratorij na odplačilo glavnice do polovice ročnosti kredita. Obrestna mera je odvisna od kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke (okoli 6-mesečni EURIBOR + 2,5%). Prednost programa je tudi enostavno zavarovanje posojila (primerna zavarovanja so zastava obstoječih nepremičnin oziroma zavarovanje s predmetom financiranja) in to, da ni stroškov za odobritev in vodenje kredita. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP: Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena ter imajo v zadnjem zaključenem poslovnem letu razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 in najmanj 0,125. Upravičeni stroški so stroški nakupa materiala, blaga in storitev ter stroški dela (financiranje obratnih sredstev). Najnižji znesek kredita je 100.000 EUR, največ pa lahko podjetje dobi 5 mio EUR ugodnega posojila. Doba kreditiranja je od 6 do 12 let, pri čemer mora podjetje koristiti tudi moratorij na odplačilo glavnice do polovice ročnosti kredita. Obrestna mera je odvisna od kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke (okoli 6-mesečni EURIBOR + 2,5%). Prednost programa je tudi enostavno zavarovanje posojila (primerno zavarovanje je zastava obstoječih nepremičnin) in to, da ni stroškov za odobritev in vodenje kredita. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Pri vseh razpisih vrednost zavarovanja vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila. Obrestna mera je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Kreditojemalec lahko kadarkoli v dobi odplačevanja kredita s SID-om dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanja ali izboljšanja bonitetne ocene.

Comments are closed.