Razpisi SID banke

Neposredno financiranje podjetij: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o., d.d. ali s.p.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena na podlagi delovni ur. Upravičene so naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ter stroški blaga, materiala, storitev in plač (obratna sredstva). Najnižji znesek kredita, ki ga lahko dobi podjetje, znaša 100.000 EUR, največ pa lahko podjetje kandidira na 7 mio EUR posojila (financiranje do 85% upravičenih stroškov). Doba kreditiranja je od 2 do 12 let, možen pa je tudi moratorij na odplačilo glavnice do polovice ročnosti kredita.

Obrestna mera je odvisna od kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke (od 6-mesečni EURIBOR + 0,7% dalje). Poleg ugodne obrestne mere je prednost programa tudi enostavno zavarovanje posojila (primerna zavarovanja so zastava nepremičnine, opreme in strojev ter tudi zalog, terjatev). Razpis je odprt do porabe sredstev. Kreditojemalec lahko kadarkoli v dobi odplačevanja kredita s SID-om dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanja ali izboljšanja bonitetne ocene.

Comments are closed.