Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 (P4L)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa (delež lesa več kot 50%) izkazovale izboljšanje snovno – energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti. Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so bila ustanovljena pred 01.01.2019 in imajo registrirano dejavnost C16 ali C31. Operacija se ne sme začeti izvajati pred oddajo vloge na razpis, upravičeni stroški pa morajo nastati najkasneje do 30.09.2022 (sofinanciranje v letih 2021 in 2022).

Višina nepovratnih sredstev, na katero kandidira podjetje, mora znašati vsaj 50.000 EUR, največ pa lahko podjetje pridobi 500.000 EUR nepovratnih sredstev. Stopnja sofinanciranja znaša do največ 45% za podjetja iz Vzhodne kohezijske regije in do največ 30% za podjetja iz Zahodne kohezijske regije. Upravičeni so stroški nakupa nove strojne opreme in nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije (do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije) ter stroški transporta, montaže in zagona opreme. Razpisanih je 6,2 mio EUR nepovratnih sredstev, prvi rok za prijavo pa je 02.09.2020.

Comments are closed.