Nepovratna sredstva za žagarske obrate

Kupujete novo tehnološko opremo na področju primarne predelave lesa? Podpora je namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna…
Preberi več

NEPOVRATNA SREDSTVA za NASTANITVENE OBRATE ter RESTAVRACIJE in GOSTILNE

Na javni razpis za podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma in gostinstva za povečanje snovne in energetske učinkovitosti se lahko prijavijo podjetja iz celotne Vzhodne kohezijske regije, medtem ko so iz Zahodne Slovenije upravičene investicije zgolj v občinah Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid,…
Preberi več

MIKROKREDITI na problemskih območjih

P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih: Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 6 mesecev sedež podjetja na problemskem območju. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, največ pa lahko vlagatelj zaprosi za 25.000 EUR ugodnega posojila. Ker lahko upravičenec po tem razpisu pridobi dva kredita,…
Preberi več

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Po pogojih razpisa je možno dobiti do 50% sofinanciranje upravičenih stroškov investicije (nepovratna sredstva) oziroma maksimalno 200.000 EUR (pravilo de minimis). Razpisanih je 15 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 5 mio EUR za s.p.-je, gospodarske družbe, zavode in zadruge ter 10 mio EUR za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Upravičeni so stroški, ki nastanejo…
Preberi več

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 (P4L)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa (delež lesa več kot 50%) izkazovale izboljšanje snovno – energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti. Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so bila ustanovljena pred 01.01.2019 in imajo…
Preberi več

P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Kupujete novo tehnološko opremo ali gradite (kupujete) nove poslovne prostore oziroma potrebujete ugodna finančna sredstva za premagovanje posledic koronavirusa?   S prijavo na razpis Podjetniškega sklada (P1 plus 2020) lahko dobite do 100% posojila z zelo ugodno obrestno mero (od 6M EURIBOR + 0,50% do 1,00%), ob tem pa zaradi garancije Sklada zastavite samo predmet…
Preberi več

Razpisi SID banke

Neposredno financiranje podjetij: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o., d.d. ali s.p.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena na podlagi delovni ur. Upravičene so naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ter stroški blaga, materiala, storitev in plač (obratna sredstva). Najnižji znesek kredita, ki ga lahko dobi podjetje,…
Preberi več