Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Upravičenci do sredstev so gospodarske družbe in s.p.-ji (mala in srednje velika podjetja) s področja turizma. Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje (podoba vsebin), digitalno prenovo obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij ter na oglaševanje. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z dnem prispetja vloge na ministrstvo in konča v roku 36 mesecev od dne izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja. Stopnja sofinanciranja znaša do 70% upravičenih stroškov. Minimalna vrednost projekta mora znašati 30.000 EUR, upravičenec pa lahko zaprosi za največ 200.000 EUR nepovratnih sredstev. Roki za prijavo so 25.09.2017, 05.03.2018, 10.09.2018 in 11.03.2019.

Comments are closed.