Računovodstvo

Računovodske storitve in svetovanje izvajamo za samostojne podjetnike, pravne osebe (d.o.o., d.n.o.), kmetijska gospodarstva, zavode in društva, pri čemer lahko za vas opravljamo kompletno vodenje računovodstva, lahko pa nam prepustite v skrb samo določena področja računovodstva. Področja dela, ki jih nudimo našim naročnikom, so:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige),
 • obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ,
 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: potni stroški, študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe,
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk),
 • izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov),
 • periodična računovodska poročila po želji podjetja,
 • vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun zamudnih obresti, izpis opominov,
 • računovodska analiza poslovanja,
 • poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije),
 • elektronsko oddajanje obrazcev v aplikaciji e-davki,
 • izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodenju, ...),
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
 • kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti,
 • druge računovodske in svetovalne storitve.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 07/33-76-290 ali 031-647-872 oz. na e-poštnem naslovu pann.doo@siol.net.

Comments are closed.